قلمروی استرالیای شمالی

علیرغم مساحت زیاد قلمروی شمالی که به بیش از 1,349,129 کیلومتر مربع می رسد و آن را سومین بخش بزرگ استرالیا ساخته است، این قلمرو جمعیت پراکنده ای دارد. با داشتن … ادامه خواندن قلمروی استرالیای شمالی