اقامت در آلمان

برنامه اقامت در آلمان

کشور آلمان
منطقه اروپا
ارزش سرمایه ۱.۰۰۰.۰۰۰ یورو
هزینه های اضافی ۳۰.۰۰۰ یورو
نوع سرمایه گذاری کسب و کار
تابعیت یا اقامت اقامت

آلمان یکی از بانفوذترین کشورهای جهان از حیث سیاست، قدرت اقتصادی و فرصت های کسب و کار است. آلمان بزرگترین کشور در اروپای غربی و یکی از اعضای کلیدی اتحادیه اروپا منطقه شنگن است. این کشور از زیرساخت هایی عالی و نظام های آموزش و پرورش و بهداشت و درمان، و مزایای اجتماعی ممتاز برخوردار است. با سرمایه گذاری در یک شرکت آلمانی، شما و اعضای خانواده تان می توانید ظرف مدتی نسبتاً کوتاه اجازه اقامت در آلمان را اخذ کنید. به این ترتیب، قادر خواهید بود بدون نیاز به ویزا، به همه کشورهای منطقه شنگن و بقیه کشورهای اروپایی سفر کنید. هیچ الزامی برای اقامت فیزیکی وجود ندارد، و بعد از چند سال اقامت، واجد شرایط اخذ تابعیت شناخته خواهید شد.

”ادامه”